Mjeku shqi ptar që pun on në Itali, Albert Troci, në një lid hje dir ekte me stu dion e “Di tari” në A2 tregoi se çfarë ndjen pasi ka marrë vaks inën kundër korona virusit.

“Nuk jam trans formuar gjatë natës. Sigu ria është e la rtë. Edhe po të marrim një anti biotik, udhëz uesi thotë se ka disa efe kte anë
sore. Tashmë janë vak sinuar mili ona njerëz në të gjithë botën dhe sk eptikët e vak sinës do të bin den kur ta mar rin të afë rmit e tyre dhe të mos shfa qin prob leme pas vaksi nës”, u shpreh Troci.
Mjeku tr egoi më tej se çfa rë efek tesh anë sore mund të ketë vak sina.

“Ef ektet më të zak onshme janë dhem bja te vendi i injek timit, dhe mbje musk ujsh, pak luh atje temp erature apo dhe mbje ko ke. Raste fa tale nga va ks ina deri tani nuk ka. Unë e këshi lloj me shumë fo rcë vaksi nimin, vetëm kështu mund të da lim nga kjo situ atë”, dek laroi mjeku.