Ledjana Prenga, kon kurrentja më e re në “Përputhen”, ka pret en duar se i ka shkruar Saimiri i “Love Story” në rr jete soci ale. Ajo ka pub likuar një bis dë në Ins tasto ry, krahas së cilës ka sh kruar: “Ky ka nga tërruar emi sion”.

Saimiri ka rea guar menjëherë pas post imit të saj. Ai ka bërë të di tur se nuk është adr esa e t ij dhe kjo duket që nga emri.

“Ke ngat ërruar adr esë më duket. Shihe mirë emrin kush të shkruan, mos u këna q para kohe”, i ka shk ruar Prin ci Mode rn.