Para pak minutash u konf irmua se pol ic ia dhe zj ar rëfi kës et kanë arritur të nxjerrin tr upin e dytë të pajetë nga banesa e dj egur në Berat.

Mësohet e vik tima është Mateo Vangjeli, djali i 61-vjeçarit Jovan Vangjeli, t rupi i të cilit u nxo rr gjatë paradites.

Mësohet se tr upi i 36-vjeçarit është gjetur në një cep i mbledhur edhe ky i dje gur, pas zj ar rit të rënë në banesën e tyre në mesnatë.

Sakaq ende vijojnë kër kimet për gje tjen e tru pit të tretë, pasi fqinjët dhe familjarët kanë njoftuar se brenda banesës ka qenë dhe mi ku i Ma teos.