Depu tetja Rudina Hajdari ka ndarë një lajm të hi dhur ditën e sotme. Hajdari nj ofton se është ndarë nga jeta mësuesi i njohur Xhemal Çera, i cili ka zënë gji thmonë një vend të rëndësishëm në familjen e saj.

Hajdari shk ruan se asnjëherë nuk ia ka shp rehur mjaftu eshëm mirënjohjen që djali i tij Besimi, dha jetën për të mbr ojtur babain e saj, ditën e ekze kuti mit përpara sel isë së PD.

“Më pikë lloi sot la jmi i hum bjes së Xhemal Çerës, një prej njerëzve më të ditur e pa triot që kam njohur.

Xhemali ka qenë mësues dhe me men çurinë e di jen e tij, me patrio tizmin e ide alizmin që kara kte rizon gjithë familjen Çera brez mbas bre zi, ka edu kuar shumë të rinj të cilët ende sot e kujtoj në me respekt.

Familjes Çera nuk do di kurrë t’ia shpreh mjaf tueshëm mirënjohjen për sakr ificën e tyre në shër bim të kau zës së babit tim.

Besi mi, djali i Xhemalit, dha jet ën duke u mund uar të mbro nte tim atë e familja e tij gjith një tregoi kre nari për gjes tin e tij.

U pre hsh në pa qe i dashur Xhemal!

Faleminderit për gjithç ka!”, shkruan Rudina Hajdari.