Zja rr në një banesë në qytetin e Vlorës.

Ngja rja ka ndodhur në një aparta ment në katin e gjashtë të një pal lati në zonën e Lungomares.

Sipas asaj që rap orton gaz etari i Ora N ews në Vlorë, Edi Ruçi, zonja e shtëpisë nëmo mentin që ka dal ka harruar gjel lën në zja rr ku më pas ka marrë fl akë duke dje gur disa ore ndi shtëpiake.

Përveç dëm eve mate riale, fatmirës isht nuk ka patur të lënd uar në njerëz.