Eshte arr est uar nga pol icia një 41 vjeçar në Bulqizë pasi ka us htruar dh unë nd aj nën ës së tij.

Shtetasi L. Xh., 41 vjeç, banues në Gjoricë, Bulqizë, në banesën e tij është kon fli ktuar me në nën duke e dhu nuar e go di tur në tru p me një send të for të (dr u), shpjegon pol icia.

Gjatë kont rollit fi zik në momentin e shoqërimit pol icia i ka gjetur në tr up edhe dy th ika.

Ja njoftimi:

Bulqizë

Ush troi dh unë fi z ike ndaj nënës së tij, arre st ohet në fl agr ancë nga Pol ic ia 41-vjeçari.

Gjatë kontrollit f izik në momentin e sho qërimit pol ici a i gjeti në trup edhe dy thika.

Shërbimet e Komi saria tit të Po licisë Bul qizë , menjëherë pas njoftimit të marrë se në një banesë djali po dh un onte nënën duke i rrez ik uar je tën , menjëherë kanë shku ar në adrësën e dhë në duke bërë neut ral izimin dhe pra ngos jen e personit, i cili në momentin e kapjes nga pol i cia, gjatë kontrollit fi zk ju gjetën në trup edhe dy a rmë të ft ohta thi kë.

Në pëf undim të vep rimeve nga spec ialis tët për Het imin e Kri mit në Kom isar iatin e Poli ci së Bulqizë, u ar rest ua në flagrancë shtetasi :

L. Xh., 41 vjeç, banues në Gjoricë, Bulqizë.

Ky shtetas në banesën e tij është ko nfli ktuar me në nën duke e dhu nu ar e go d itur në trup me një send të fo rtë (dr u) e cila ndodhet në spital jashtë rr ez ikut për jet ën.

Materialet pro cedur ale do ti refe rohen Proku rorisë Pranë Gjyk atës së Sh kallës Parë Dibër për vep rat pe nale “Dh una në familje” dhe “Pro dhimi, mba jtja, ble rja apo sh itja pa le je e ar mëve të ft ohta”.