Të jesh krye ministër i një vendi, të vë shpe shherë përballë pop ullit i cili kërkon nga të zgje dhurit përmirësimin e jetës së tyre dhe jo të vetes.

Në vendin tonë ndodh jo pak që po litikanët të pas urohen ndj eshëm nga prof esioni edhe kry eministri Rama është padyshim një nga figurat pub like që ngjall kur iozitet për të ditur fit imet e tij.

Lig jërisht, kryeministri Rama e ka shtuar pas urinë personale dhe të familjes së tij me dy bu rime kryesore.

Paga si kr eu i qeverisë shqiptare dhe shitjet e ve prave artistike kanë çuar një shumë prej rreth 6.6 mil ionë lekësh të rinj në llo garine e Edi Ramës.
Por shti mi i pasurisë së familjes kry eministrore është rritur edhe për shkak të punës që ka kryer gjatë 2019- ës bas hkëshortja e Kryeministrit, Linda Rama, dhe gji thashtu veprimtaria arti stike e djalit të madh të Kryeministrit, Greg Rama.

Sipas të dhënave që ka pub likuar “Op en Spe nding Da ta”, Greg Rama ka fituar plot 27 mijë euro nga shi tja e veprave të artit.

Gjithashtu, Greg Rama ka fit uar 36 mijë euro nga shitja e sho qërisë “Mag enta sh.p.k.”, ku ai ishte aksi oner i vetëm. Por Greg Rama ka bërë edhe shpe nzime të konsid erueshme gjatë vitit të shkuar, për shkak se pasi ka shitur një mjet tip “Audi” për shumën e 12 mijë eur ove, ka blerë një tjet ër tip “BMV” për 15 mijë euro.

Ndërkohë, bashkës hortja e Kryeministrit, Linda Rama, ka fi tuar plot 6.9 mi lionë lekë të rinj gjatë vitit 2019 falë punës së saj, por edhe të ardhu rave nga int eresat ban kare dhe qir adhënia. Por gjithashtu Linda Rama ka bërë edhe shpen zime gjatë vitit 2019, pasi me 3 mili onë lekë ka blerë një tokë tru all me sipërfaqe 80 metra katror, dhe 4 380 lekë i ka pë rdorur për të shly er një kredi të marrë në vitin 2013.
Të ardhura nga paga dhe shpërb limet

Të ardhura neto në vlerën 2 024 485 lekë nga paga si Kryeministër i Shqipërisë për vitin 2019.

Të ardhura nga pub likimet dhe e dre jta e aut orit

Të ardhura neto në vlerën 4 633 760 lekë nga krijimtaria artistike – shitja e punëve artistike.

Të ardhura të personave pjesë e cer tifikatës familjare

1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2 380 000 lekë nga paga
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 1 876 793 lekë për kon sulenca dhe eksp ertiza të ndryshme.

3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2 717 178 lekë nga qi radhënia e një apart amenti në Tiranë.

4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2 782 lekë nga inte resat bankare.

5) Djali, Z. Gregor Rama, të ardhura në vlerën 12 000 euro nga shitja e një autom jeti të tipit “Au di”.

6) Djali, Z. Gregor Rama, të ardhura neto në vlerën 27 150 euro nga shitja e vepr ave të artit.

7) Djali, Z. Gregor Rama, të ardhura në vlerën 36 481 euro nga liku idimi. Gregor Rama është aksi oner i vetëm i shoqërisë “ Mage nta sh.p.k.”, me NIPT L81616023T, e themeluar në 16.04. 2018 dhe e likuiduar në 11. 01. 2019.

SHPE NZIME TE DEKL ARUARA, 2019

1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, shpe nzuar shumën 4 380 euro si shlyerje të kësteve të kre disë bankare të marrë në vlerën 80 000 euro në 2013-ën.

2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Rama, shpe nzuar shumën 3 000 000 lekë për bler jen e pasurisë së pal uajtshme tokë tru all me sipërfaqe 80 m2 .

3) Djali, Z. Grigor Rama, shpenzuar shumën 15 000 euro për blerjen e automj etit të tipit “BMW”.

4) Djali, Z. Gregor Rama, shpenzuar shumën 360 000 lekë për shly erjen e de tyrimit të kon tratës së qir asë deri në 31.07.2019.

5) Djali, Z. Gregor Rama, shpenzuar shumën 150 000 lekë për shly erjen e de tyrimit të kont ratës së qir asë që prej 01.08.2019.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur