Gjatë fu shat ës në gar ën për pre sident në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani i zgj ed hur president Joe Biden, kishte thënë se pav arësia e Kosovës është e pakthy eshme.

Në një l etër drejt uar shqiptaro-amerikanëve gjatë fu sha tës, Bideni kishte thënë se mbës htet dën imin e kri meve në Kosovë dhe do të kërkojë dre jtësi për të zhd ukurit.

“Ai do të punojë në part neritet me Bashkimin Evropian për të ri ngj allur di alogu n midis Kosovës dhe Serbisë, me qël limin për të lehtës uar një zgjidhje sta bil izuese – të dre jtë dhe gjithëpërfshirëse midis dy ve ndeve që respe kton in teg ritetin terr itorial të Kosovës dhe të arrih et njohja reciproke”, ishte thënë në de kla ratën e Bidenit.

Këto ishin ndër pik at kry esore të dekl aratës së tij në te tor: – Pavarësia e Kosovës është e pakthy eshme dhe në përp uthje me të dr ejtën ndërk ombëtare

Joe Biden ka përk rahur ndë rhyr jen e N ATO-s për ç li rimin e Kosovës më 1999 – Biden kri tikon poli tikën e “pa bal ansuar” të Trumpit ndaj Kosovës dhe Serbisë