Një ngja rje e r ë ndë ka ndodhur ditën e sotme.

Mësohet se një 26-vjeçar i pr ekur nga Cov id është hed hur nga kati i tretë i sp italit të Elbasanit.

26-vjeçari me ini ciale H.G ndodhet në gjen dje krit ike për jetën dhe po kurohej në pavij onin Cov id, pasi ishte i inf ektu ar me vi rus in, ndërsa dyshohet se për shkak të gje ndjes së rë nd uar emo ciona le ka ndërmarrë këtë vendim.