Një vajzë shqiptare ka treguar një his tori që të pre k shpi rtin. Si tregon ajo kur ishte 12 vjeçe nënë dhe babai i saj i kanë ma rrë jetën fos hnjes së tyre, që ishte vetëm 2 muajsh.

Këtë histori e ajo e ka tr eguar në emi sionin ”Jeta” në News 24. Tani ajo është 39 vjeçe dhe ka mbe tur e vetme në këtë botë.

Ajo tregon:
Unë i de nonco va më pas mami dhe babi u fu t në b u rg. Mbeta e vetme, dajat më mar tuan po burri më thosh te të sh isja tr upin, vëllezërit nuk di nin gjë.”

Ajo ka një djalë dhe tani po mu nohet t’i rri së. Tani ajo pun on në një lo kal dhe thotë se bu rri akoma vazhdon i bën pre sione.