Ndodh edhe kjo: Gruaja që nxjerr në shitje burrin në in ternet. Dhe çmimi është mëse i përba llueshëm…Një 40-vjeçare nga Hamburgu, Gjermani e lodhur nga bashkëje tesa me burrin e saj vendosi ta nxjerrë atë në shit je në eBa y ditën e Krishtlindjeve.

Lajmi bëhet i dit ur nga e përdits hmja gjermane, Berliner Mor genpost. “Bashkëshort i përdorur” ishte tit ulli i laj mërimit të saj ndërsa më tej vazhdonte.

“Kam kup tuar se jemi shumë të ndrys hëm e nuk përpu themi dhe për këtë arsye kam vendosur ta jap.

Mund ta merrni që sot po deshët kështu që mund ta pro voni sa më shpejt. Çmimi?! 18 euro i dis kutueshëm”- shkruante gruaja.

Ndërsa për gaz etën “Berl iner Morge npost” gjermane gruaja ka treguar se pas shtatë vitesh martesë nuk mundej më dhe për këtë arsye kishte vend osur ta shis te.

“Pas shtatë vitesh nuk mund esha më, nuk e du roja dot dhe më 25 dhjetor ditën e Kris htlindjeve vendosa ta nxje rr në shitje.

La jmërimi më shkoi shumë mirë dhe kisha përgj igje shumë poz itive. Madje dikush më nisi shumë smil ey-s.

Gjithçka kishte si që llim të përci llte vetëm arg ëtim”- tha 40-vjecarja. Ndërkohë që laj mërimi u fshi ditën e nesër me rapo rton T g.co m.

Bashkëshorti i saj sigurisht nuk ishte në di jeni se çfarë kishte bërë gruaja, derisa e gjithë ndodhia u p ostua nga një gaz etë lo kale.