Dashi

Kjo e martë pritet të jetë e mbushur me shumë nervo zizëm, ndaj mundohuni që të mbani veten nën kontroll, në mënyrë që të red uktoni dëmet. Mundoh uni që të përqe ndroheni tek ndj enjat, pasi kjo do të jetë mënyra më e mirë për të kaluar çdo pro blem.

Demi

Për të lindurit e kësaj shenje parashikohen zhvillime pozitive, për shkak të instinktit i cili nuk do ju zhgënjejë kurrë. Ka ardhur mom enti që të merrni më shumë! Kjo e dielë ju parashikon një prej shenjave më të favorizuara të horoskopit.

Binjakët

Është një e martë mjaft e favorshme për të lindurit e kësaj shenje, të cilët do kenë mu ndësi që gjatë kësaj dite të zgjidhin një ke qkuptim. Ndikimi i favorshëm i yjeve parashikon rikuperim energjish dhe përmirësime të ndj eshme në sf erën profes ionale.

Gaforrja

Duhet të mundoheni që të keni çdo situatë nën ko ntroll. Sa i takon punës, parashikohet që të çoni përpara disa kërkesa të rëndë sishme. Lid hur me rap ortin sentim ental, para shikoh en luha tje humori dhe keqku ptime.

Luani

Të lindu rit e kësaj shen je mund ta gjej në veten në mes të kri tikave sa i takon sf erës sen tim entale. Nën ndi kimin aspak të fa vorshëm të yjeve, krit ike paraqitet situata edhe sa i takon sf erës sentim entale.

Virgjëresha

Ju pret një e mar të e bukur, në sajë të nd ikimit të favo rshëm të yjeve, sidomos sa i takon sferës profesionale. Ndërsa në raportin në çift parashi kohen pro bleme të vogla, të cilat duhet ti mena xhoni me kujdes.

Peshorja

Parashik ohet një ditë mjaft ko mplekse, e cila do të përmbyllë një ci kël ditësh aspak të favorshme. Ka ardhur momenti që të kërkoni mbë
shtetjen e person ave që keni pranë. Mun dohuni që të rig jeni qetësinë, pasi keni nevojë për të lënë pas shpine gjithë vështirësitë e kal uara.

Akrepi

Mos mendoni më për të kaluarën, pasi yjet ju ftoj në që të lini çdo gjë pas shpine dhe të shihni drejt së ardhmes. Në këtë mënyrë do të ketë një periudhë rikuperimi psiko-fizik, duke u munduar që të zgjidhni pr oblemet që keni pa sur në fushën sent imentale dhe pro fesio nale.

Shigjetari

Kjo e martë do të jetë mjaft poz itive për të lindurit e kësaj she nje, të cilët do të jenë gjithë ener gji. Mundohuni që të gjeni zgjidhje lidh ur me një p roblem që ju ka shqetësuar në rapo rtin në çift.

Bricjapi

Yjet janë mjaft të fav orshme për të lin durit e kësaj she nje. Do të përj etoni një ditë të qetë qoftë në sfe rën profe sionale, fami ljare dhe sent imentale.

Ujori

Do vij oni që të ndj eni pra ninë e disa yjeve që ju kanë sho qëruar gjatë gjithë javës dhe që do vij ojnë të jenë pr ezente në fushën e ndjen jave. Bëni k ujdes vetëm me fin ancat, pasi parashi kohet të ketë prob leme të vogla.

Peshqit

Po fil loni që të dilni nga një peri udhë mjaft e er rët, ku vetëm e diela do ju bëj që të ndi heni më mirë. Në punë, do të çoni përpara pro jekte të reja. Ky është pikër isht mome nti ku duhet të men doni më seri ozisht për të ard hmen tuaj.