Or ët e para të ditës do m ino hen nga kth jell ime dhe alt ernim e të sh pes hta v ra në sira sh në të gjithë Shqipërinë. Më të den dura vr an ë
s irat pa ra qiten gjatë pjesës së dy të të ditës në zo nat Jugore-Juglindore.

Kjo sit uatë e mot it do të m bet et pr eze nt gjatë natës dhe d eri mëngj esin pas-ard h ës. Sipas M et eoAlb, t emp eraturat e aj rit janë rri tur le htë në m ën gjes por r ënie sjellë me sd ita duke u l uh atur nga -3 °C në z onat Ve rili ndore deri në 13°C në b re gde t. E r a do f r yjë me sa tare me shp ej tësi 35 km/h nga dr ej timi Ve riperë ndimor duke kri juar në d et da llg ëzim 3 bal lë.