Flori dhe Fatmiri të cilët janë babë e bir janë bërë pjesë e sea ncës së ndërmj etësimit “Shihemi në Gj yq” tek E Di ela Shqiptare ku kanë tr eguar se nuk i kanë marrëd hëniet e mira me njëri-tjetrin.

Flori jeton në Greqi që kur ishte 1 vjeç së bas hku me familjen, por babai i tij Fatmiri ka ardhur shpe sh herë në Shqipëri për t’u kujdesur për nipin e tij pasi h umbi vëllain në 2006.

Ai e ka rr itur dhe ia ka si guruar shkollën e la rtë për Jur idik dhe i është përg jigjur për çdo gjë.

Por fëmijët e tij nuk i fl asin babait sepse ndi hën të lënë pas dore dhe e gjithë vëm endja e tij ka qenë tek i ni pi. Pasi mbaroi shkollën për Ju ridik i nipi ka hyrë në punë në gj ykatë dhe tani po për piqet që t’i marrë dhe shtëp inë, duke e zhg ënjyer kështu xhaxhain. Flori thotë se nuk e ka ft uar të atin as në dasmën e tij në Greqi sepse nuk ka das hur dhe Fatmiri e ka ma rrë vesh nga gruaja për martesën e të birit.

Flori tregon se është mar tuar dhe të atin nuk e ka ft uar në dasmë, madje laj min që i biri është martuar, Fatmiri e ka marrë vesh nga gruaja. Flori: E di ti që unë jam martuar?

Fatmiri: E di, e kam marrë vesh nga mami, më ka thënë ajo. Flori: As atje nuk e f tova fare.

Ardit Gjebrea: Ti je ma rtuar dhe babi thotë që e mo ra vesh nga mami?

Flori: Po. Ardit Gjebrea: Po pse? Flori: Po nuk e fto va sepse nuk desha, pse ta ftoj?

Ardit Gjebrea: Është babai mo? Flori: Edhe se është babai? Nuk ka qenë si baba, mos është babai i ndon jë tjetri se i imi nuk është.