Të paktën 14 pasagjerë e kanë humbur jetën ndërsa 11 të tjerë u lën duan kur një aut obus sot u përm bys në një a utostradë në jug të Pakistanit.

Në me sin e vi k imave dhe të lën duar ve ka fëmijë dhe gra. Aksi denti ndodhi në qytetin Uthal në pr ovincën Sindh, tha zyr tari poli cor lokal, Sharif Ahmed.

Deri tek aksi denti erdhi meqë sho feri për shkak të shpe jtësisë së madhe hu mbi kontro llin mbi timonin, por sh kaku edhe më tej është duke u h etuar. Auto busi, i cili udhëtonte nga pro vinca Baluchistan drejt qytetit Karaçit është dëm tuar rënd ë ndërsa të lën duarit janë tra nsferuar në spitalin më të afërt.

Aksi dentet e traf ikut me epi log fa tal ndod hin në Pa kistan për shkak të infr astrukturës së ke qe rrugore si dhe për shk ak të mosrespe ktimit të rregullave të komu nikaci onit.