Itali – Një 43-vjeçar me origjinë shqiptare është lënë në arr est sh të piak pas ank es ës që par aqit i ish gruaja e tij.

Ajo u ze mër ua dhe e de no nc oi pasi për ba llej vazhdimisht me nga cm ime, ofe nd ime dhe k ër cë ni me. Të gjitha këto kanë ndodhur që prej vitit 2010-2020, ndërsa në disa raste ka pasur dh u në fi zi ke.

Që në vitet e para të martesës, kishte filluar të su lmo nte gruan për sh ka qe xhe lo zie. Ajo vendosi të largohej nga shtëpia, së bashku me djalin e vogël. Por edhe pas nda rjes në vitin 2017, vij uan sje lljet e tij të dhu ns hme, shkruajnë mediat italiane.

Në vitin 2019 , gruaja iu nënsht rua in sist imit të burrit për t’u kthyer për të jetuar së bashku, por ab uz imi përfu ndoi edhe në go d i tj en me lo p a të në prani të djalit të saj më të vogël.