Mjekja Erina Rapushi ka treguar për “Abc News” se muaji janar ka sjellë shtim të ras teve me Koronavirus në qytetin e Vlorës. Ajo është shprehur se kjo mund të ketë ardhur për shkak të festave, ku qytetarët kanë negliz huar distan cën fiz ike.

Mje kja ka shtuar se nga 10 telefonata që mbërrijnë në qendrën shën detësore ku punon, 6 prej tyre dalin me Ko onav irus.

“Të dyshuarit me Covid përveç ndihmës që kërkojnë tek urgjenca kombëtare, në Vlorë, ata i drejtohen edhe qendrave shë ndetësore. Mesatarisht çdo qendër shën detësore pret 10 telefonata. Nga këto 10, 60 % mund të rezultojnë co vid poz itiv.

Për momentin kam 8 veta që po u I ndjek. Janë ras te të lehta. Ne presim i japim këshilla dhe nëse këto sim ptoma vazhdojnë ato referohen për ta mpon. Kemi një shtim ra steve pas vitit të ri kjo ndoshta edhe për shkak të festave dhe mosruajtjes së dis tancimit social”, ka treguar ajo.