Mje kja der matologe Erjona Shehu ka bërë një reag im të fortë në rrj etet so ciale, sa i takon la jmeve se bashk ëshorti i saj Arjan Harxhi është dër guar për kurim në Turqi me fo ndet e M inistrisë së Shën detësisë.

Shehu thotë se Harxhi u d ërgua me shpen zimet e familjarëve të tij, pasi shf aqi shenja të rë nda të përba lljes me Covid 19, dhe se familja nuk i ka as edhe një qinda rkë bor xh sht etit shqiptar, ndërsa shton se nuk kanë ma rrë as edhe një t elef onatë inte reso për shënd etin e tij.

Shehu shton se gje ndja e Harxhit shq etësoi dy familje që kanë poth ajse një vit që përballen me lajmet mbi Covid, ndërsa falenderon të gjithë miqtë për ndi hmën që i kanë ofr uar familjes në këto ditë të vështira.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur