Një ngj arje tar gjike është regjis truar ditën e sotme në Itali.

Mediat vendase rap ortuan se t rupi i paj etë i një shqiptari u gjet mëngjesin e kësaj të diele në shinat e trenit të linjës Venezia-Mestre, në afërsi të stacioni Actv Righi.

Iden titeti i vik ti mës nuk u bë publik, por nga she njat dhe dëm timet e rë nda që kishte marrë në tr up, kuptohej se ishte për pla sur për vd ekje nga treni.

Pol icia po kryen het imet e ne vojshme për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të shka qeve të aks identit fat al.