I ftuar në emisionin “Kjo Javë”, në News24, mj eku imun olog, Genc Sulçebe tha se një person që e ka kaluar kor onavirus in, ka krijuar an titrupa dhe si rrjedhojë është i mbrojtur edhe pa u va ksinuar.

Por, sipas mjekut, për të arritur sa më shumë imu nitetin e tu fës, është e mirë që të vaksi nohen edhe ata që e kalojnë virusin.

“Duhet të imun izohen edhe ata që e kanë kaluar vir usin, për të arritur imu nitetin e tuf ës. Nëse një njeri e ka kaluar vir usin dhe ka krijuar ant itrupa, është mirë ta vak sinojmë, pasi kemi nev ojë të imu nizojmë sa më shumë njerëz”, tha mjeku Sulçebe.

Megjithatë, ai shtoi se edhe nëse antit rupat mund të jenë zhdukur, personi që e ka kaluar Covid-19 ka një lloj imun iteti dhe nuk do të sëmu ret më si më parë

“Antitr upat pas 3-4 muajsh pakësohen, edhe mund të zhd uken. Te disa njerëz ata mund të rrinë edhe 8 muaj. Antitr upat dhe sasia e tyre është vetëm një tregues i imu nitetit ndaj vi rusit. Edhe nëse ne e kemi kaluar infe ksionin, edhe nëse an titru pat mund të jenë pakës uar apo zhdukur, imun iteti vazhdon të jetë dhe ne nuk së muremi më si më parë. Riinf eksionet janë shumë të rralla.”

Ndërsa sa i përket sasisë së antitrupave që duhet të kemi, mjeku Sulçebe tha se s’ka shumë rëndësi, duke ritheksuar se edhe nëse ato zhduken prapë ne kemi imun itet.