Personat që janë inf ektuar me Covid-19 sipas një studimi të ri mund të kenë imun itet mbrojtës ndaj s emundjes serioze për muaj apo edhe vite pas inf ek ti mit. Bazuar në analizat e mos trave të gj akut nga 188 paci entë me Covid-19, pothuajse të gjithë të mbijetuarit kanë qelizat im une të ne vojshme për të lu ftuar ri-inf eksionin.

Ndërkohë, profesor Alessandro Sette, nga Instituti La Jolla për Imunologji në SHBA është shprehur se:

Të dhënat tona sugjerojnë që përgjigja im une është atje dhe është e qëndrueshme.

Gjithashtu, studiuesit matën antitr upat, qelizat B të kujtesës, qelizat T ndihmëse dhe qelizat T vr asëse të katër përbërësve të kujtesës imune në të njëjtën kohë. Profesori i njohur vuri gjithashtu në dukje se përgjigja imune zvogëlohet me kalimin e kohës në një masë të caktuar, por kjo është normale.