Të gjithë e njohim mod erat orin Blendi Fev ziu, i cili prej shumë vitesh është në krye të “Opi nion”, një ndër emi sionet më të ndj ekur shqiptare. Mirëpo, e keni dit ur se vetë Blendi është fëmijë i bir ësuar? Madje, as mbiemri i tij i parë nuk ka qenë Fevziu, por Bre gasi.

Ai ka lindur në fshatin Çermë të Lushnjes nga prindërit bio logjikë Hektor dhe Rezane Bregasi. Ka qenë Ali Fev ziu ai që e ka bi rë suar Blendin në një moshë të bris htë. Në vitin 1983, kur Fevziu mbushi 14 vjeç, me vendim të Gjy kat ës së Tiranës, e ndrys hoi mbie mrin nga “Bregasi” në “Fevziu” për shkak se ishte b irë suar pranë familjes së Ali Fevziut.

Ali Fevziu sipas vend imeve të gjyk atës, ishte dj ali i Niagjar Topt anit, vajzës së Refik Bej Toptanit dhe kjo shpjegon edhe lidhjen e Fevziut me Toptanajt, familjen e vjetër Tiranase dhe p ronat e tyre.