Angela Merkel, në fj alimin e saj të Vitit të Ri drej tuar ko mbit tha se viti 2020 ishte më i vështiri gjatë udh ëheqjes së saj 15-vjeçare, megjithatë fillimi i vaksi nimeve kundër COVID-19 e bën vitin 2021 një vit shprese.

Merkel, e cila ishte në krye të Gjermaninë dhe Bashkimit Europian përmes k rizës financiare të vitit 2008, krizës së bor xhit grek një vit më vonë dhe kri zës së mig rantëve pesë vite më parë, dë noi pro testat kundër bllo kimeve dhe tha se ajo do të vak sinohej kur vaksina të jetë gje rësisht e dispo nueshme.

“Më lejoni t’ju them diçka pers onale në përfundim: brenda nëntë muajsh do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe unë nuk do të kan didoj përsëri”, ka thënë Merkel, e cila është 66 vjeç. “Prandaj, kjo do të jetë hera e fundit do të mbaj një fjalim të Vitit të Ri për ju”.

Ajo shtoi: “Unë mendoj se nuk po e ekza gjeroni kur them se: asnjëherë në 15 vitet e fundit nuk kemi mbyllur një vit më kaq pr obleme dhe shqe tësime, por kemi shpr esa për vitin e ri që po vjen”.

Ma ndati i katërt dhe i fundit i Merkel u shënua nga pak ënaqësia brenda kon serva toreve pas hum bjeve në zgje dhjet rajonale të cilat shumë fajësuan vendimin e saj për të mirëpritur më shumë se një mi lion az ilk ërkues në 2015./abcnews.al