Megi Pojani, për pu blikun shqiptar nji het si ak tore e cila ka marr pj esë në disa pr emiera filmi dhe një vajzë ak tive në rrj ete soci ale, dhe tepër e ndj ekur në Ins tagram.

Megi është ajo që bën ndrys himin në Inst agram ku pu blikon foto e video sa pro vok uese aq edhe pa kom plekse.

Së fu ndmi bukuroshja ka tre guar se ka udhë tuar drejt Dubait ku po ka lon disa ditë luk soze pus himi.