Greqia do të vijojë të mbajë të b ll okuar pikën kufitare të Kapshticës deri më datë 8 Mars 2021. La jmi është bërë i di tur nga pa la greke, e cila ka njo ftuar aut oritetet shqiptare për këtë ve ndim.
Deri në këtë datë, da lja nga Shqipëria dhe h yrja drejt Greqisë në përmj et kësaj pike ka limi ku fitar, vij on të jetë e mbyllur.

Ndërsa da lja nga Greqia dhe h yrja drejt vendit tonë, do të jetë e le juar nga ora 06:00 deri në orën 22:00, vetëm për kë mbësorët dhe kami onët e mal lrave. Autobusët, tak sitë apo çdo m jet tjetër i tra nsportit të pasagje rëve, nuk do të lejo het të kalojë

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur