Muaji shk urt pritet të mby llet me mot të ng rohtë dhe me te mperatura më të larta se norma lja për këtë per iudhë të vitit.

Met eorologu Hakil Osmani, shp jegon se java e fu ndit e muajit pr itet të jetë me mot të kthj ellët.
“Java e fun dit e muajit shk urt mbe tet nën ndik imin e mot it të qënd rueshëm duke bërë që kth jellimet të jenë do min ante në pjesën më të ma dhe të terr itorit shqiptar.

Herë pas here pr itet të kemi edhe ka lime v anës ira të cilat nuk do të sj ellin re shje në terr itor.

V lerat mini male gjatë ditës së sotme janë sh ënuar -2 gradë celc ius në zonat malore dhe min imuni në 16 gradë ce lcius në ult ësirën perënd imore.

Në di tët në vij im pri tet të kemi një rr it je grad uale në vle rat ter mike duke bë rë që mak simumet të ngj iten edhe në 20 apo 21 gr adë cel sius, të cilat janë ka tër herë më të la rta se vle rat no rmale të muajit shkurt”, shpr ehet mete orologu. g.v/abcnews.al