Gratë shp enzo jnë para dhe shumë kohë du ke u mu nduar që të qënd rojnë të ku r uara në çdo kohë. Por, 31-vjeçarja El dina Jaga njac nga Kopenh aga ka zg jedhur që të mos i h eqë q i met e fytyrës.

Ajo i është rikt h yer pa mjes së saj nat yrale, duke mos he qur as ve tullat dhe as q im e t mbi bu zë që prej muajit Mars të vitit 2020.

“Ndr yshe nga meshkujt, nga ne pri tet që të shp en zojmë më shumë kohë dhe para për pam jen tonë vetëm për t’u ko nsid eruar vi zual isht të pr anis hëm në shoq ëri, si domos kur jemi në hapë sira pu bli ke.

Nëse një burrë nuk rr uhet dhe nuk i h eq ve tullat, askush nuk e vë re dhe asgjë nuk është e jashtë zak onshme. Ashtu si shumë gra të tjera dhe unë nuk ndih esha mirë kur di lja ja shtë nëse vet ullat e mia nuk ishin të he qura dhe nuk shk oja në pal estër nëse kë mbët e mia nuk ishin të p ast ruara.

Por, tani kam zgje dhur që të për qend rohe m tek qël limet e mia dhe jo tek paraqitja ime. Nuk më in tereson se çfarë mendojë njerëzit. Unë nuk dua që të kome ntohem për zgje dhjet e mia perso nale dhe uroj që nje rëzit ta bëjnë këtë gjë. Kur isha ado les hente ndihe sha më pak fe mërore për shk ak të ve tu llave të mia mjaft vol umin oze dhe e ndj eja veten të e gër.