Mbrëmë në Shqipëri mbërriti një sasi vaks inash nga kompania Pfizer dhe kryeministri Rama dhe dr ejtues të shëndetsisë morën sot d oz ën e dytë të vak sinës.

Klintoni ka dalë si infe rmier nëpër Tiranë dhe ka tent uar të vak sinojë banorët e kryqytetit. Nuk mun gojnë përgjigjet e rea gimet me hu mor nga ana e qytetarëvë, disa prej të cilëve janë të ga tshëm t ë bëjnë vaksinën e të tjerë ngu rrojë.