Spi talet britanike kanë ngr itur alar min për një sëmu ndje të rr allë që prek fëmijët, e cila shk aktohet nga koron avir si.

Numri i pac ientëve të shtruar në spi tale ka qenë tepër i lartë gjatë muajve të fundit, ku janë regjistruar rreth 40.000 pa cientë.Për këtë arsye eks pertët besojnë se ata do të shohin një numër më të madh të fëmijëve të pre kur nga sëm undja e quajtur Sin droma Infl amatore e Sistemit Pedia trik (PIMS).

Sp itali i Fëmijëve Evelina i Londrës, i cili tra jtoi rreth 110 fëmijë me PIMS gjatë val ës së parë të vir usit, sugjeruar se për çdo 200 të rr itur të pranuar në spit al në të gjithë Londrën, ishte një fëmijë i pranuar me PIMS në Evelina.

Ky modelim nuk mund të përdoret për të parashikuar pranimet në të gjithë vendin, por ek spertët e pedi atrisë besojnë se ata do të fill ojnë të shohin një numër më të madh të fëmijëve me këtë gj endje me një k ulm që pr itet në tre javët e ardhshme.

Mendohet se Co vid-19 shk akton një përgjigje infla matore midis një pakice shumë të vogël të fëmijëve – nga të gjithë fëmijët e infe ktuar me Co vid-19, më pak se gjysma e një për qindje vazhdoi të zhvillonte PIMS.