Nuk ka qe tësi mes Sindit dhe Mevlanit. Si asnjë herë më parë Mevlani është shfaqur te jet i nx ehur dhe i ac ar uar në ra port me Sindin.

Edhe takimi i tyre nëse mund të quhet i tillë ishte i gjithë një hed hje-p ritje of endimesh deri në bra ktisjen e ta kimit nga Sindi.

E gjitha nisi me vonesën njëorëshe në takim të Mevlanit, të cilin Sindi e cil ësoi of endim.

Pas një debati mes tyre Mevlani i thotë Sindit: Ty të ka of en duar Zo ti, ik moj andej”.

Menjëherë pas kësaj Sindi e la takimin.