Përgjatë dit ëve të fundit, në rr jet kanë qark ulluar la jme se Melisës së “Përpu then” i janë shpë rndarë disa foto.

Ndonëse fytyra e vajzës i ngja son shumë, konku rrentja ka mohuar të jetë ajo.

Fotot kanë qar kullu ar prej ditësh, mirëpo vetëm së fun dmi Melisa ka vendosur të reag ojë.

Me anë të disa vid eove në In stast ory, ajo ka veçuar dy ti pare da lluese.

Së pari, konkur rentja thotë se nuk ka ta tuz he (siç duken në foto) dhe së dyti, “nuk ka aq gj oks”.

“Unë nuk kam tatu azhe në tr up dhe së dyti, a keni sy që unë, fatk eqësisht, më vjen keq ta them për veten, por unë jam shumë dër rasë dhe nuk kam një pa rak olp shumë të def inuar”, shprehet ajo mes të tjerash.