Në Greqi ditën e sotme është shënuar vi kti ma më e re e pa nd emi së së Co vid-19.

Ai nuk kishte ndonjë sëm un dje bashkëshoqëruese, por tregoi si mpto ma të rë nd a disa ditë pas lindjes së tij.

Foshnja e cila ishte shtruar në spi tal ishte i gjinis mashkull vetëm 37 ditësh dhe u ku rua në Spi talin e Fëmijëve “Agia Sofia”. Siç thuhet nga protothema.gr, i p orsalinduri u shtrua me et he në spi talin pedi at rik, në të gdhirë të së Shtunës, më 13 Shkurt.

Foshnja shoqërohej nga gjyshja e tij dhe qëndroi në kl inikën Co vid-19 për disa ditë, por gje ndja e tij u përk eqësua dhe më 18 shkurt kur ai u shtrua në Njësinë e Kujd esit Inte nsiv të spita lit, “Aglaia Kyriakou”.

Për 17 ditë u zhvillua një b etejë e madhe për të lu ft uar infe ksion in Covid-19, por pa një rezultat pozi tiv..

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur