Një ngjarje jo e këndshme ka ndodhur në Spit alin San Rafael në Kolumbi, ku një lopë e cila ishte arra tisur nga stalla e vet, është ‘tër buar’ dhe ka hyrë në ambien tet e qe ndrës shëndetësore, teksa krijon pan ik tek pa cientët e sëm urë.

Siç shihet edhe në video, lopa e arra tisur vrapon në hollin e spi talit dhe su lmon paci entët.

Lopa, e të rbuar madje frik ëson edhe një nga pacie ntet e cila ishte e sëm urë, ndërsa nga fr ika nuk ka mundur të lëvizë, teksa sheh lopën e cila godet murin.

Gruaja ngrihet në këmbë dhe zgjat dorën për të kërkuar ndihmë. Kjo ishte një ngjarje e rra llë e cila nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në Kolumbi, ndërsa ka alar mu ar shumë paci entë.