Elvis Naçi është kth yer në perso nazhin e m uajit pas d ekl aratës së tij poI emizuese l idhur me gratë dhe marr ëdhë nien e tyre bashkësho rtore.

Shumë mund të kenë menduar ‘po e sho qja si e duron Elvisin’, po ja që ata të dy kanë kr ijuar një gjuhë të përb ashkët dhe m erren vesh shumë mirë me njëri-tjetrin.

Gruaja e h oxhës, Fatma, bashkë me vajzën e tyre të vogël, ka shkuar su rpr izë në st udion e em isi onit n’Kosovë Show ku po in tervistohej i shoqi dhe ka tre guar det aje të m arr ëdhë nies së tyre.

“Sa herë ai vjen në shtëpi dhe fëmijët edhe unë bëhem i gati ta pr esim sepse e dimë që vjen një mir ësi në shtëpinë tonë, ai na kën aq, na sjell buzëq eshjen, sa herë vjen ka një l ajm të mirë ose na g ëzon me bat utat e veta”,-tregon Fatma që siguris ht nuk mund t’i shp ëtonte pyetjeve rreth d ekla ratës së tij.