Prej shu me mu ajsh Pers onaz het e Perputhen jane nen sy rin k r itik te p u bl ikut. Dhe shpe sh ne rrj e tet e ndr yshme soc iale qe rku ll ojne foto, ose vi d eo qe nxj er rin ne pa h sek retet e tyre.

Në jav ën që lam ë pas Le dja na dhe Melisa nje shtruan zë rat që lid hes hin me to, ndë rsa p ubl iku pas asaj që ndo dhi me Tean është i nd a rë në disa pje së.

Gjithsesi, të lë më pak m ën janë nu sen që i ra ja st ëku në mes të val les dhe të mer rem i pak me nu sen prej vër teti, ose Antonelën.

Në Këtë f oto sic mund të shi hni du ket Antonela e v es hur nuse. Të ke të qënë e mar tuar, apo është end e? Po pse ka ar d hur në Për p uthen, apo kë rk on të gjej ë bu rrin e dytë?