Bizn esmeni shqiptar, Elton Ilirjani ishte i ftu ar pasd iten e sotme tek “Rudina”, ku u shfa q në emi sion i ly er me ma keup. Eltoni u shpr eh se u bë n ami për foton ku ai shf aqej duke u lyer me buz ëkuq, por e vetm ja gjë që ai don te të përc illte me foton is hte një me sazh për t’i tra jtuar të gjithë një soj.

Gjatë emis ionit Eltoni u pyet nga Ru dina edhe për jet ën e tij pers onale dhe lidh jet e das hur isë. Bizn es meni u shpreh se nuk b eson tek da shuria, por e quaj ti “f ormë dashurie” li dhjen me një tu rk-q ip riot.

“E tr ishtë është që asn jëherë nuk kam prez antuar një të dashur. Nuk besoj se do të kem të dashur që ta preza ntoj në niv elin e të dashurit tim të parë dhe të ve tëm. Çunat shqiptarë nuk kanë sh anse se janë shumë larg men talitetit tim. Mendoj që unë duhet të dua veten më shu më dhe të dua atë që unë bëj”, u shpreh Eltoni duke i dh ënë edhe një mes azh pub likut që ta d uan veten më shumë.