Këngëtarja Enca Haxhia ka konf uzuar jo pak ndj ekësit, me një po stim që ajo ka ndarë së fundmi në Ins tagram.

‘Thashë Po’ ka shkru ar ajo krah një fotoje ku po zon me një un azë në gisht. Mja ftoi kaq, që rrj eti të shpert hente në al udime se këngëtarja është martuar.

Këto alu dime e çuan Encën në nev ojën e një sqar imi të mëtejshëm, teksa shkroi: “Thashë PO për të das hur veten time çdo ditë e më shumë! Derisa një ditë një burrë të më dojë mua akoma më shumë”.