Rudina Dembacaj ka kaluar çdo ku fi parash ikimi nga fa nsat e saj, çdo ku fi përsa i përket komp lekseve dhe tra nspar encës që ka me nd jekësit në rr j ete soc iale.

Akt orja dhe modera torja e njo hur zhvillon shpesh herë mini-inte rvista në In stastory, ku i kthen përg jigje ndje kësve të saj për gjërat që ata janë kur ioz.

Shumë duan të dinë për jetën e saj, Markun, vajzën, por dikush ka gu xuar të mos e pyesë, por t’i bëjë një ko mpliment allash qiptarçe.

“Do të vde s për p*dhin tan”, i shkruan ai, ndërkohë që Dembacaj e ka shpërn darë përgj igjen për të gji thë: Ja v len! Shih emi në botën tjetër.