La jmet e fun dit në mediat tur ke i tris htuan fan sat e Neslihan Atagul. Kjo e fundit e cila kishte hum bur peshë kohët e fundit, u dërgua me urg jencë në spital muajin e kaluar.

Aktores 28-vjeçare iu desh të hi qte dorë nga dr ama ku ajo po merrte pjesë ‘Vajza e ambas adorit’ duke thënë për fa nsat: Tr upi im nuk është tol erant, kam nevojë për pak pus him.”

Mediat turke rapo rtuan se gjen dja e saj është aq seri oze saqë ekz iston edhe rr eziku i v dek jes.

Akto rja vuan nga kol iti spa stik dhe doktorët tur q paralaj mërojnë se gje ndja e Neslihan është shumë ser ioze dhe se duhet të bëjë shumë k ujdes me ush qimin, duke përja shtuar ato që përmba jnë gl uten.

Dhe së f undmi aktorja është parë së bashku me bash këshortin e saj aktorin e njohur Kadir Dogulu.

Duke folur për sh ëndetin e saj, 28 vjeçarja u shpreh: ‘Siç e shi hni unë jam mirë, por kur bëj dy hapa lo dhem.Por kam fillaur të përfshihem në aktiv itetet e përdi tshme’. Kujtojmë që ajo u zëvë ndësua në seria lin ‘Vajza e amba sadorit’ nga akt orja tjetër e njohur tu rke, Tuba Bu yukustun.