Konku rrentja e re e emi sionit Për’puthen, Antonela Berisha, që në hyrjen e saj në emis ion ka marrë vëmendjen e djemve të pro gramit.

Antonela ka l indur në Shkodër dhe jeton në Milano ku pu non edhe si “Vis ual Merch eardiser”. Bukuroshja i është bashkuar emi sionit për të gjetur fat in e jetës.

Që në fillim ajo ka treguar se ka një lloj pël qimi për Mevlanin, çka më pas çoi edhe deri te për pla s je me Ledjanen, ku kësaj të fundit ai i kishte kusht uar kengë.

Së fundmi, faqja “Vip at e bllo kut” ka zbul uar disa foto të Antonelës vite më parë