K rye ministri Edi Rama me sa duket ka një person që ngjas hmëria mes tyre është shumë e madhe.

Dife renca më e madhe mes ty re mund të jetë gjat ësia, ndërsa pam ja është thuaj se iden tike mes tyre.
Një qytetar shqiptar me banim në Britaninë e Madhe ka mbetur pa fjalë kur ka hapur tele vizorin në një emi sion qu iz dhe b efas ka parë Edi Ramën.

Pas hu timit të disa ças teve, ai zbuloi se ky zotëri ishte një shte tas bri tanik që po merrte pjesë në shfa qje, por që për çudi i ngja nte mjaft kry eministrit të Shqipërisë.
Nuk dihet ndërk aq nëse edhe brit an iku kishte akt ruar në ndonjë spo t tele viziv.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur